Home / Terms
Οι κανονισμοί για τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας ισχύουν για όσους χρησιμοποιούν τον ακόλουθο ιστότοπο. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους κανονισμούς πριν χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους κανονισμούς, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδικτυακή Πλατφόρμα.


1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα (εφεξής αποκαλούμενη 'η πλατφόρμα'), η οποία διατίθεται δημόσια στη διεύθυνση www.createskills.herokuapp.com, ανήκει και ελέγχεται από την κοινοπραξία του έργου CREATEskills. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Σύμβαση Επιχορήγησης ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 2017-1-ΡΤ01-ΚΑ201-035981.
2. Όλοι οι επισκέπτες αυτής της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής (εφεξής 'Χρήστες'), πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Πλατφόρμας (οι 'Κανονισμοί'). Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, οι Χρήστες επιβεβαιώνουν ότι συμφωνούν άνευ όρων και αποδέχονται τους ακόλουθους Κανονισμούς.
3. Ο όρος 'χρήση της Πλατφόρμας' που χρησιμοποιείται στους παρόντες Κανονισμούς νοείται ως η εκτέλεση όλων και οποιωνδήποτε ενεργειών, όταν ο Χρήστης συνδέεται στην Πλατφόρμα μέσω ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών.
4. Ο όρος 'Υπηρεσίες' που χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Κανονισμούς θεωρείται ως η εκτέλεση οποιασδήποτε και όλων των ενεργειών του Χρήστη που μπορεί να εκτελέσει στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης (Προβολή, ανάγνωση κλπ.) στην Πύλη (Portal), συμμετέχοντας σε συζητήσεις στο φόρουμ, υποβάλλοντας ερωτήσεις, εγγραφόμενοι, σχολιάζοντας, γράφοντας και κάνοντας άλλες ενέργειες στην πλατφόρμα.
5. Η χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών είναι δωρεάν. Εάν η παρεχόμενη υπηρεσία απαιτεί πληρωμή, οι χρήστες ενημερώνονται ξεχωριστά στην πλατφόρμα.
6. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας σχετικά με την παραλαβή του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών, οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν στην εν λόγω συμφωνία ή η συμφωνία δεν ρυθμίζει συγκεκριμένες σχέσεις.
7. Οι ερωτήσεις που δεν συζητούνται στον παρόντα Κανονισμό διέπονται από άλλους κανονισμούς, συμβάσεις ή άλλα έγγραφα που παρέχονται από την Πλατφόρμα (τα 'Έγγραφα').2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η χρήση της Πλατφόρμας είναι δυνατή μόνο μετά τη διαδικασία εγγραφής. Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται κάνοντας κλικ στον ενεργό σύνδεσμο 'Εγγραφή' στην πλατφόρμα, έπειτα συμπληρώνοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα μοιραστούν στην πλατφόρμα για επιστημονικούς (μη εμπορικούς) σκοπούς - όνομα, χώρα, επαγγελματικό πτυχίο και άλλα. Η εγγραφή επιβεβαιώνεται κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο 'Δημιουργία Χρήστη' και επιβεβαιώνοντας ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι:
α) έχει διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους, τους έχει κατανοήσει και συμφωνεί ελεύθερα μαζί τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους Κανονισμούς.
β) τα δεδομένα που παρέχονται είναι ακριβή και πλήρη. Ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα σωστά δεδομένα όταν αλλάζει ή συμπληρώνει τα στοιχεία του. Η κοινοπραξία του έργου θα εκτελέσει τα καθήκοντά της και τα δικαιώματά της με βάση το τεκμήριο ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από τον Χρήστη είναι πλήρη και σωστά. Οι τυχόν απώλειες που οφείλονται σε εσφαλμένη υποβολή δεδομένων θα βαρύνουν τον Χρήστη.
γ) να αλλάξει αμέσως τις πληροφορίες του προφίλ, μόλις αλλάξουν τα δεδομένα ή άλλες σχετικές πληροφορίες κατά την εγγραφή
δ) είναι ενεργό φυσικό πρόσωπο (ή έχει λάβει τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων) και δεν είναι μεθυσμένο με αλκοόλ, ναρκωτικές ή ψυχοτρόπους ουσίες κατά την εγγραφή,
ε) συμφωνεί ότι η Κοινοπραξία του Έργου θα χειριστεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα και / ή άλλες πληροφορίες που παρέχει και θα τα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των παρόντων Κανονισμών.
2. Για τον χρήστη απαγορεύεται αυστηρά η αναγνώριση της ταυτότητας άλλων προσώπων, του ονόματος, του επώνυμου και / ή άλλων δεδομένων. Για τον εν λόγω Χρήστη, η Κοινοπραξία Έργου έχει το δικαίωμα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προειδοποίηση, να απαγορεύσει τη χρήση της Πλατφόρμας. Σε περίπτωση εύλογης υποψίας ότι μια τέτοια ενέργεια από τον Χρήστη προκάλεσε ή θα μπορούσε να έχει προκαλέσει βλάβη στην Πλατφόρμα ή στο έργο και (ή) στα τρίτα μέρη και / ή στο δημόσιο συμφέρον, η Κοινοπραξία Έργου δικαιούται να μεταφέρει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον εν λόγω Χρήστη στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
3. Ο Χρήστης δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων δεδομένων που παρέχονται, πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη από επικοινωνία τρίτου μέρους και όχι άμεσους (έμμεσους) τρόπους για την αποκάλυψή του σε τρίτα μέρη και για να διασφαλίσει ότι κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο (και) Για τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και / ή για άλλους σκοπούς.
4. Ο Χρήστης θα είναι υπευθυνος για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων μερών, εάν έγιναν με χρήση των δεδομένων του Χρήστη, και όλες οι υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τέτοιες ενέργειες τρίτων μερών, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως από τον Χρήστη.5. Η κοινοπραξία του Έργου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου για τη Νομική Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και άλλων νομικών πράξεων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Η Κοινοπραξία του Έργου διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ειδοποιήσει τον Χρήστη, να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία στην Πλατφόρμα ή τους ξεχωριστούς όρους τους, καθώς και κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης από τον Χρήστη. Ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Εταιρεία ουδέποτε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν στον Χρήστη από τέτοιες και άλλες παρόμοιες ενέργειες και αρνείται να υποβάλει οποιαδήποτε αξίωση στην Εταιρεία για την εκτέλεση τέτοιων ενεργειών.
2. Για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων προσώπων και / ή σε συμφωνία με τις νομικές πράξεις, και / ή κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών από τον Χρήστη, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή με τη συναίνεση του Χρήστη, να ακυρώσει την εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα.
3. Η Κοινοπραξία του Έργου έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει πλήρως τη δραστηριότητα της Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

4. Όταν χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα, ο Χρήστης πρέπει να:
α) παρατηρεί αυστηρά τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους παρόντες κανόνες
β) μην παραβιάζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα της κοινοπραξίας του Έργου και των τρίτων μερών
γ) μην παρέχει ψευδείς και / ή παραπλανητικές πληροφορίες για τον εαυτό του ή άλλες ανακριβείς πληροφορίες
δ) χρησιμοποιεί μόνο ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες εξοπλισμό και συσκευές επικοινωνίας δεδομένων
ε) μην διασπείρει ιούς υπολογιστών και / ή να λάβει άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας, να προκαλέσουν φθορά ή να καταστρέψουν πληροφορίες και να προκαλέσουν οποιαδήποτε άλλη ζημιά στην Πλατφόρμα
στ) τηρεί τους καθιερωμένους και δημοσίως αναγνωρισμένους κανόνες συμπεριφοράς και ηθικής, τα δικαιώματα τρίτων μερών και τα νόμιμα συμφέροντα και τις νομικές πράξεις
ζ) ενημερώσει αμέσως την Κοινοπραξία του Έργου εάν διαπιστώσει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα Λογαριασμού Χρήστη χρησιμοποιείται ή ότι μπορεί να έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη
η) σέβεται το GDPR της ΕΕ στο οποίο αναγράφεται ότι απαγορεύεται η δημοσίευση φωτογραφίας παιδιών χωρίς την άδεια των γονέων / κηδεμόνων. Διαφορετικά, η φωτογραφία πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο που να καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του ατόμου.

5. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο ίδιος και όχι η Κοινοπραξία του Έργου είναι υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα σύμβολα, το κείμενο, το λογισμικό, τη μουσική, τους ήχους, τις φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο κλιπ, οι συνομιλίες, τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά γράμματα, τα έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που αποστέλλεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω της Πλατφόρμας ('Το Περιεχόμενο.').

6. Η χρήση της Πλατφόρμας απαγορεύεται για τον Χρήστη:
α) να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με τρόπο που να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας, την ασφάλεια, την ακεραιότητά ή τον περιορισμό της ικανότητας των άλλων να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα,
β) να αποθηκεύει, να δημοσιεύει, να διανείμει ή να διαβιβάζει οποιοδήποτε καταχρηστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, απειλητικό, διακριτικό ή απαράδεκτο Περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο που θα μπορούσε να παραβιάζει τις απαιτήσεις του νόμου θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες τη νομοθεσία ή ενθαρρύνει συμπεριφορά αντίθετη προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή προκαλεί οποιαδήποτε νομική ευθύνη στην Εταιρεία.
γ) με οποιονδήποτε τρόπο, να διανείμει συνδέσμους σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, πορνογραφικό, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, διακριτικό ή κατά παράβαση των νομικών απαιτήσεων.
δ) εγγραφόμενος στην Πλατφόρμα να επιλέξει και / ή να χρησιμοποιήσει το Όνομα Χρήστη και / ή το τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να θεωρηθεί απρόσωπο, πορνογραφικό, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, διακριτικό ή κατά παράβαση των νομικών απαιτήσεων.
ε) να παρεμβαίνει στην κανονική επικοινωνία μεταξύ των άλλων Χρηστών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά τους άλλους Χρήστες και την ευημερία τους και να τους εμποδίζει να ανταλλάσσουν περιεχόμενο.

7. Επιπλέον, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα:
α) κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει οποιοδήποτε πρόσωπο, περιουσία ή νόμιμα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου
β) με νόμο που απαγορεύει, καταχρηστική, παραπλανητική, απειλητική, διασπείρουσα πληροφορία που παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο
γ) κατά παράβαση των δικαιωμάτων των ατόμων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών ή βιομηχανικών απορρήτων ή δικαιωμάτων εμπορικού σήματος
δ) διαφήμιση οποιωνδήποτε αγαθών και / ή υπηρεσιών, καθώς και ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων, μηνυμάτων ή διανομής οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου.
8. Η Κοινοπραξία του Έργου δεν ελέγχει το περιεχόμενο άλλων Χρηστών ή τρίτων μερών που ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση, να διαβάζει ή να αντιλαμβάνεται με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, επομένως η Κοινοπραξία του Έργου δεν μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ακεραιότητα και / ή την ποιότητα τέτοιου Περιεχομένου.
9. Ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι η χρήση της πλατφόρμας δεν μπορεί να προστατευθεί από προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο Περιεχόμενο Χρήστη.

10. Ο χρήστης μπορεί να έχει το δικαίωμα να σχολιάζει και άλλους τρόπους επικοινωνίας με άλλους Χρήστες, καθώς και να εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με το Περιεχόμενο που παρέχεται στην Πλατφόρμα και τις διαθέσιμες Υπηρεσίες. Ο Χρήστης επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι τυχόν σχόλια που υποβάλλονται από αυτόν ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δεδομένα ή άλλο Περιεχόμενο θα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) θα είναι δίκαιη, ακριβής και μη δόλια ή άλλως παραπλανητική.
β) δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα της Κοινοπραξίας του Έργου ή τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού απορρήτου, του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου κλπ.
γ) δεν παραβιάζει τις απαιτήσεις νόμων ή κανονισμών,
δ) δεν θα δημιουργήσει νομικές υποχρεώσεις για την Κοινοπραξία του Έργου,
ε) θα φιλοξενηθεί για επιστημονικούς σκοπούς, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς.
11. Ο ίδιος ο Χρήστης, και όχι η Κοινοπραξία του Έργου, είναι υπεύθυνος για το σύνολο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο που στέλνει, βλέπει, αποθηκεύει ή διανέμει ο Χρήστης μέσω της πλατφόρμας.
12. Η Κοινοπραξία του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει και να τροποποιήσει τις Παρατηρήσεις του Χρήστη χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
13. Η αποτυχία του Χρήστη να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Κοινοπραξίας του Έργου δίνει το δικαίωμα στην Κοινοπραξία του Έργου ανά πάσα στιγμή να περιορίσει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την ικανότητα του Χρήστη να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με οποιονδήποτε τρόπο και να αποζημιώσει της φθορές.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Όλα τα δικαιώματα στην Πλατφόρμα και τα έργα που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από τους νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών, λογοτύπων, εμβλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων σχεδιασμού για χρήση με εμπορικά ή άλλα αντικείμενα της Κοινοπραξίας Έργων ή τρίτων μερών που παραβιάζουν νόμιμα συμφέροντα.
2. Όλα τα εμπορικά σήματα που έχουν τοποθετηθεί στην Πλατφόρμα είναι ιδιοκτησία της Κοινοπραξίας του Έργου ή κοινοπραξίας που χρησιμοποιούν νόμιμα βάσει συμβάσεων που συνάπτονται με τους ιδιοκτήτες τους.


5. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

1. Αυτή η Πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που θα επιτρέψουν στο χρήστη να βγει από αυτήν την Πλατφόρμα για να αποκτήσει πληροφορίες τρίτου μέρους ή μπορεί να παρέχονται πληροφορίες τρίτου μέρους σε αυτήν την πλατφόρμα ('Σχετικοί Ιστότοποι').
2. Η κοινοπραξία της πλατφόρμας μπορεί να μην τροποποιεί, ενημερώνει ή ελέγχει το περιεχόμενο των σχετικών ιστοτόπων. Συνεπώς, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιέχεται.
3. Ο Χρήστης πρέπει να σημειώσει ότι οι Πολιτικές που βασίζονται σε Περιεχόμενο, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προβλέψεις Εμπιστευτικότητας, Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Άλλοι Κανόνες ενδέχεται να ισχύουν σε σχετικούς ιστότοπους.6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Η Κοινοπραξία του Έργου θα αποστείλει όλες τις προειδοποιήσεις, αιτήματα, αιτήσεις και άλλες πληροφορίες στον Χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύεται από αυτόν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να φτάσει το Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις Υπηρεσίες που χρησιμοποίησε ο ίδιος. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται στον Χρήστη θα θεωρούνται λαμβανόμενες από τον Χρήστη την επόμενη ημέρα από την αποστολή του.
2. Η Κοινοπραξία του Έργου δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε και όλες τις επικοινωνίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύων ή άλλων θεμάτων για τα οποία ο Χρήστης δεν λαμβάνει ενημερωτικά ή επιβεβαιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Κοινοπραξία του Έργου. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρουσία ενός αντιγράφου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ειδοποίησης για τον Χρήστη στον Διακομιστή της Πλατφόρμας (στη βάση δεδομένων ή άλλη σχετική συσκευή) αποτελεί έγκυρη απόδειξη αποστολής οποιασδήποτε πληροφορίας στον Χρήστη.
3. Όλα τα μηνύματα, τα αιτήματα και οι ερωτήσεις ο Χρήστης μπορεί να τα στείλει στις διευθύνσεις που καθορίζονται στην ενότητα 'Επικοινωνία' της Πλατφόρμας.7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

1. Η Κοινοπραξία του Έργου χρησιμοποιεί cookies στην Πλατφόρμα για να διακρίνει τους Χρήστες από άλλους χρήστες της Πλατφόρμας. Ναι, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει μια πιο ευχάριστη εμπειρία για τους Χρήστες που περιηγούνται στην Πλατφόρμα, καθώς και τη βελτίωση της ίδιας της Πλατφόρμας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cookie που χρησιμοποιείτε και τους σκοπούς για τους οποίους το χρησιμοποιείτε μπορούν να βρεθούν εδώ στην πολιτική απορρήτου.8. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Κοινοπραξία του Έργου δεν δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής της Πλατφόρμας, καθώς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, οι οποίοι είναι εκτός του ελέγχου της Κοινοπραξίας του Έργου μπορεί να επηρεαστούν και αυτοί. Η Κοινοπραξία του Έργου αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ομαλότερη λειτουργία της Πλατφόρμας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για τις συνέπειες μιας τέτοιας δυσλειτουργίας.
2. Οι Υπηρεσίες της Κοινοπραξίας του Έργου παρέχονται χωρίς οποιεσδήποτε εγκρίσεις ή διαβεβαιώσεις από την κοινοπραξία ότι η πλατφόρμα θα παρασχεθεί εκεί έγκαιρα, σωστά, χωρίς διαταραχή, με ποιότητα, πλήρης ή ότι δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για τον Χρήστη ή τρίτο μέρος.
3. Η Κοινοπραξία του Έργου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές και / ή απώλειες που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης μέσω της Πλατφόρμας και / ή των Υπηρεσιών και με τη χρέωση, την αποστολή, τη μετάδοση ή τη διάθεση στο κοινό οποιουδήποτε Περιεχομένου από οποιαδήποτε άλλα μέσα.
4. Η Κοινοπραξία του Έργου δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε Χρήστη ή τρίτα μέρη που έχουν πρόσβαση στο Περιεχόμενο στον Χρήστη χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα και / ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σφαλμάτων ή ασυνεπειών σε αυτό το Περιεχόμενο, απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από το αντίστοιχο Περιεχόμενο ή τη δημοσίευση τέτοιου Περιεχομένου, τη λήψη, την αποστολή ή με άλλο τρόπο μετάδοση μέσω των Υπηρεσιών.
5. Ο Χρήστης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η Κοινοπραξία του Έργου δεν θα είναι ποτέ υπεύθυνη για οποιαδήποτε ευθύνη, υποχρέωση πληρωμής, αποζημίωσης ή άλλης αντιστάθμισης για τυχόν απώλεια, ζημία ή άλλα έξοδα που προέκυψαν λόγω του Χρήστη που χρησιμοποίησε την Πλατφόρμα και / ή τις Υπηρεσίες.9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άπτεται της εφαρμογής και της ερμηνείας των κανονισμών.
2. Η Κοινοπραξία του Έργου έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς σε ένα τρίτο μέρος ή άτομα. Σε περίπτωση τέτοιας μεταφοράς, η Κοινοπραξία του Έργου θα ενημερώσει τους Χρήστες παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στην Πλατφόρμα.
3. Η Κοινοπραξία του Έργου δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και (ή) να συμπληρώνει αυτούς τους Κανονισμούς. Οι τροποποιήσεις και / ή προσθήκες στους Κανονισμούς τίθενται σε ισχύ μετά τη στιγμή της ανακοίνωσής τους στην πλατφόρμα. Εάν ο Χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα μετά την τροποποίηση των Κανόνων και / ή των Προσθηκών, ο Χρήστης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί χωρίς αμφιβολία όλες τις τροποποιήσεις και / ή συμπληρώσεις των Κανονισμών. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους και / ή συμπληρωματικούς Όρους, χάνει το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας.
4. Αυτοί οι Κανονισμοί θα υπερισχύουν όλων των Επεξηγήσεων και Περιγραφών που παρέχονται στον Χρήστη στην Πλατφόρμα, όλες οι διαφορές θα επιλύονται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.
5. Εάν κάποια διάταξη των Κανονισμών καταστεί ή είναι άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις των Κανονισμών θα παραμένουν σε ισχύ.
6. Όλες οι διαφορές που αφορούν τους παρόντες Κανονισμούς θα διευθετηθούν με διαπραγμάτευση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.