Pradinis / Terms
Šios Platformos naudojimo taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Prieš pradedant naudotis Platforma prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pradėdami naudotis Platforma, jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis, prašome nesinaudoti šia internetinia Platforma.


1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Internetinė platforma (toliau – platforma), viešai prieinama adresu www.aaaaaa.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama CREATEskills projekto konsorciumo. Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Komisijos programa ERASMUS + dotacijos sutarties Nr. 2017-1-PT01-KA201-035981.
2. Visi šios Platformos lankytojai, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Platformos naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Naudodamiesi šia Svetaine, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka 'naudojimasis Platforma' yra suprantama kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Platformos elektroninių ryšių tinklais. 

4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka 'Paslaugos' yra suprantama kaip visų ir bet kokių Vartotojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Platformoje, įskaitant naršymą (Platformos turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Portalą, dalyvavimą diskusijų forume, klausimų teikimą, registravimąsi, komentarų rašymą bei kitų veiksmų atlikimą Platformoje. 

5. Naudojimasis Platforma ir Paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama, apie tai Vartotojai atskirai informuojami Platformoje. 

6. Vartotojui ir konsorciumui tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių. 

7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Platformoje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu.

2. VARTOTOJŲ REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Platforma galima tik Platformoje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Platformoje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, tuomet pasirinkus norimą prisijungimo tipą užpildoma reikalinga informacija, kuria bus dalinamasi Platformoje moksliniais (ne komerciniais) tikslais: vardas, šalis, profesinis laipsnis, amžius. Registracija patvirtinama Vartotojui paspaudus aktyvią nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Vartotojas, atlikdamas registraciją bei patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog: 

a) įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Platforma Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
b) pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Projekto konsorciumas vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, kad Vartotojo pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui; 

c) pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;
d) yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
e) sutinka, kad Projekto konsorciumas tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti.
2. Vartotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui konsorciumas turi teisę, nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs, uždrausti naudotis Platforma. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Platformai ar projektui ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Projekto konsorciumas turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms. 

3. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą, privalo dėti maksimalias pastangas apsaugoti prisijungimo prie Vartotojo paskyros slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudodamiesi Svetaine ir (ar) Konsorciumo teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. 

4. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.
5. Konsorciumas, tvarkant asmens duomenis, laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 

3. PROJEKTO KONSORCIUMO IR VARTOTOJO TEISĖS BEI PAREIGOS

1. Konsorciumas pasilieka teisę bet kada, nepranešus Vartotojui, keisti Platformoje nurodytas Projekto teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Projekto konsorciumas niekada nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui, ir atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Konsorciumui (ir atskirai konsorciumą sudarančioms organizacijoms) dėl tokių veiksmų atlikimo. 
2. Konsorciumas, siekdamas apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydamas teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Platformoje. 
3. Konsorciumas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar visiškai nutraukti Platformos veiklą. 
4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) konsorciumo teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo: 
a) griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
b) nepažeisti konsorciumo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
c) neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
d) naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
e) neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Platformos darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui; 

f) paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
g) nedelsdamas informuoti konsorciumą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Vartotojo paskyros duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys. 

5. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Konsorciumas, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, vaizdo klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis (toliau – Turinys). 
6. Naudojantis Platforma ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama: 
a) naudotis Platforma ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Platformos ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis; 

b) laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Projekto konsorciumo; 
c) bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus; 
d) registruojantis Platformoje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus; 

e) trukdyti įprastai kitų Vartotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Vartotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu. 
7. Be to, Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Platformos ir (ar) Paslaugų:
a) bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti; 

b) teisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti; 
c) pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekės ženklus; 

d) bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti. 

8. Projekto konsorciumas nekontroliuoja kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Platforma ir Paslaugomis, todėl Konsorciumas negali užtikrinti tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės. 

9. Vartotojas supranta ir sutinka, kad naudodamasis Platforma ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Vartotoją veikiančio Turinio.
10. Vartotojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Platformoje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Platformoje pateikiamą Turinį bei prieinamas Paslaugas. Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus: 

a) bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis;
b) nepažeis Projekto konsorciumo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
c) nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
d) nesukurs jokių teisinių pareigų Projekto konsorciumui;
e) bus talpinamas moksliniais, tačiau ne komerciniais tikslais.
11. Vartotojas pats, o ne Projekto konsorciumas, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis. 
12. Projekto konsorciumas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Vartotojo komentarus jam apie tai nepranešus. 
13. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų Projekto konsorciumas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Platforma ir (ar) visomis ar bet kuria Projekto konsorciumo teikiama Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius. 

4. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGA

1. Visos teisės į Platformą ir joje esančius kūrinius yra saugomos Europos sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Projekto konsorciumo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais. 
2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Platformoje, yra Projekto konsorciumo nuosavybė arba konsorciumas juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu. 

5. SUSIJUSIOS PLATFORMOS

1. Šioje Platformoje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Platformos, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Platformoje (toliau – Susijusios Platformos).
2. Projekto konsorciumas negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo. 
3. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Platformoje galiojančios Platformos naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės. 

6. INFORMACINIŲ PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

1. Projekto konsorciumas visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui registracijos metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdamas į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo kitą dieną po jos išsiuntimo. 

2. Projekto konsorciumas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Projekto konsorciumo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui, kopijos buvimas Platformos serveryje (duomenų bazėje ar kitame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą. 

3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Platformos skyriuje 'Kontaktai' nurodytais Projekto konsorciumo kontaktiniais adresais. 


7. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA
1. Projekto konsorciumas Platformoje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Vartotojus nuo kitų Platformos naudotojų. Taip Konsorciumas gali užtikrinti malonesnę patirtį Vartotojams, naršantiems Platformoje, bei tobulinti pačią Platformą. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama čia privatumo politikoje. 

8. KONSORCIUMO ATSAKOMYBĖ

1. Projekto konsorciumas neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šio Platformos veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Projekto konsorciumo valios. Projekto konsorciumas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Platformos veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų. 
2. Projekto konsorciumo Paslaugos teikiamos be jokių konsorciumo patvirtinimų ar garantijų, kad Platforma veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims. 
3. Projekto konsorciumas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį. 

4. Projekto konsorciumas nebus atsakingas už bet kokiu būdu Vartotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį Vartotojui naudojantis Platforma ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis. 
5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Projekto konsorciumui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Platforma ir (ar) Paslaugomis. 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Europos Sąjungos teisė.
2. Projekto konsorciumas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles trečiajam asmeniui ar asmenims. Tokio perleidimo atveju Projekto konsorciumas informuos Vartotojus, pateikdamas informaciją apie perleidimą Platformoje.
3. Projekto konsorciumas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Platformoje momento. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo ir toliau naudojasi Platforma, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Vartotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Platforma ir (ar) Paslaugomis. 

4. Šios Taisyklės turi viršenybę visų Platformoje Vartotojui pateikiamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, visi ginčai bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis. 
5. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
6. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Europos sąjungos įstatymų nustatyta tvarka.